Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka asiakkaan henkilötietoja kerätään, käytetään ja suojataan sekä millaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Palvelulla viitataan Kauhavanhalpakauppa.fi:n tarjoamaan palveluun kuten verkkokauppaan, verkkosivuihin, uutiskirjeisiin tai muihin Kauhavanhalpakauppa.fi:n tarjoamiin palveluihin. Asiakkaalla tarkoitetaan Kauhavanhalpakauppa.fi:n palveluita käyttävää henkilöä tai yritystä.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen kerätä tietoja. Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden yksityisyydensuoja huomioiden sekä vain siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty. Henkilötietoja käsitellään vain niiden käyttötarkoitukseen liittyvän määritellyn ajan. Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan päivittämällä tiedot henkilöltä itseltään ja muista luotettavista lähteistä. Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterissä, johon sisältyy esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen kerääminen ja käsittely.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat 1) asiakassuhteen hoito, ylläpito, kehittäminen sekä asiakasviestintä, 2) palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus, 3) liiketoiminnan kehittäminen, 4) myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen, 5) markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit, 6) palveluiden käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi sekä personoitujen palvelujen tarjoaminen, 7) asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi, 8) lakiin ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen, 9) tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten havaitseminen ja estäminen sekä häiriötilanteiden korjaaminen, sekä 10) riskienhallinta ja koulutustarkoitukset.

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan itse luovuttamat tiedot. Tämän lisäksi voimme saada tietoja lain sallimissa rajoissa myös muilta palveluntarjoajilta, kuten luottotietorekisterinpitäjältä tai viranomaisen pitämistä rekistereistä (esim. Digi- ja väestötietovirasto).

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja, joita käsittelemme:
-Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökuntatieto, käyttäjätunnukset
-Maksu- ja maksutapatiedot
-Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
-Kiinnostuksen kohteet
-Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
-Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
-Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot
-Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut
-Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitiedot.

Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Kauhavanhalpakauppa.fi:n yhteistyökumppaneille luovutetaan vain välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Kauhavanhalpakauppa.fi käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Kauhavanhalpakauppa.fi voi luovuttaa yhteistyökumppanille palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Kauhavanhalpakauppa.fi käyttää yhteistyökumppaneina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Kauhavanhalpakauppa.fi on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat mm. seuraavat tahot:
Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Doubleclick by Google: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Instagram: Instagram HQ, 200 Jefferson Dr, Menlo Park, CA 94025, USA

Henkilötietojen säilyttäminen ja turvaaminen

Henkilötietojen säilyttäminen ja turvaaminen
Kauhavanhalpakauppa.fi säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Kauhavanhalpakauppa.fi huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Kauhavanhalpakauppa.fi:n verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Kauhavanhalpakauppa.fi huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietoja käsittelevät Kauhavanhalpakauppa.fi:n omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Kauhavanhalpakauppa.fi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (esimerkit edellä). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat Kauhavanhalpakauppa.fi:n parhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Henkilön oikeudet

Palveluun rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnatpalvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttaa, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen. Mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Kauhavanhalpakauppa.fi on toiminut lain vastaisesti, asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida yritykselle asiasta. Kauhavanhalpakauppa.fi on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tämä tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina luettavissa uusin versio verkkokaupan Tietosuojaseloste-sivulla, jonka kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

Evästeiden käyttö

Käytämme tuottamissamme verkkopalveluissa ja verkkosivuilla evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita asiakasystävällisen käyttökokemuksen toteuttamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa asiakkaan päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita laitteita tai tiedostoja.

Tavoitteenamme on evästeiden ja evästeisiin perustuvien analytiikkaratkaisujen avulle tarjota parempi ja asiakasystävällisempi palvelun käyttökokemus. Evästeet ovat joko istuntokohtaisia tai säilyvät selaimessa pidemmän ajan. Asiakas voi vaikuttaa evästeiden tallentumiseen muuttamalla selaimensa asetuksia tai poistaa tallennetut evästeet selaimen asetuksien kautta. Asiakkaan estäessä evästeiden käytön, koko palvelu ei ole käytettävissä.

Käytämme evästeitä esimerkiksi palvelussa käytetyn selaimen tunnistamiseen, asiakkaan tunnistamiseen ja verkkokaupan ostotoimintoihin sekä palvelun personointiin, jolloin voimme tarjota asiakkaalle kohdennettua sisältöä ja mainontaa. Evästeiden kautta saamme tietoa palvelun käytöstä esimerkiksi suosituimmista osista, miltä sivulta ja palvelimelta asiakkaat palveluun tulevat, mitä sivuja asiakkaat selaavat sekä istunnon kestoajan. Käytämme evästeitä myös palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä markkinoinnin tehokkuuden laskemisessa. Esimerkiksi uutiskirjeistä voimme evästeiden avulla selvittää, onko niitä avattu. Evästeiden käyttö onkin tarpeellista palvelun tarjoamiseksi ja sen käytön analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksemme tietoja voivat käsittellä lukuumme myös kolmannet osapuolet.

Evästekäytäntömme muuttuessa, päivitämme tässä annettuja tietoja.
Käyttäessäsi Kauhavan Halpakauppa-sivustoa hyväksyt, että voimme käyttää evästeitä, kuten edellä on mainittu.

Yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä

Halpakauppa Marko Kankaanpää Oy
Kalliokoskentie 2
62200 Kauhava

Rekisterin nimi

Kauhavanhalpakauppa.fi:n asiakasrekisteri

Kauhavanhalpakauppa.fi:n asiakasrekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pasi Harju, Kalliokoskentie 2, 62200 Kauhava

Sähköposti: asiakaspalvelu@kauhavanhalpakauppa.fi

Yhteydenotot rekisteriasioihin liittyen asiakaspalveluumme:

Sähköposti: asiakaspalvelu@kauhavanhalpakauppa.fi